Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Drepturile și obligațiile asiguratului

În calitatea dvs. de asigurat aveți drepturi garantate de lege însă și obligații pe care trebuie să le respectați.

Drepturile asiguraților:

 • să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum și casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condițiile prezentei legi și ale contractului-cadru;
 • să fie înscriși pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condițiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opțiunea este pentru un medic din altă localitate;
 • să își schimbe medicul de familie ales, dar numai după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
 • să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii;
 • să efectueze controale profilactice, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
 • să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 • să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
 • să beneficieze de servicii medicale de urgență;
 • să beneficieze de unele servicii de asistență stomatologică;
 • să beneficieze de tratament fizioterapeutic și de recuperare;
 • să beneficieze de dispozitive medicale;
 • să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
 • să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul;
 • să aibă dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale;
 • să beneficieze de concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii.

Obligațiile asiguraților:

 • să se înscrie pe lista unui medic de familie;
 • să anunțe medicul de familie ori de câte ori apar meodificări în starea lor de sănătate;
 • să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul-cadru;
 • să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări aspura modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați;
 • să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;
 • să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar;
 • să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
 • să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat;

Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic și cele prevăzute în Programul național de imunizări, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuziei, servicii de planificare familială în condițiile art. 233 din legea nr. 95/2006, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.