Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Temele – cadru pentru proiectul de management

Temele – cadru pentru proiectul de management în vederea ocupării

funcției de manager- persoană fizică din cadrul SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PIATRA NEAMŢ

1. Îmbunătățirea structurii și organizării spitalului

a) Analiza circuitelor funcționale;

b) Analiza structurii pe secții (clinice, paraclinice, administrative etc);

c) Evalurea relației dintre structurile spitalului și serviciile furnizate;

d) Dezvoltarea platoului tehnic pentru intervenții diagnostice și terapeutice;

e) Propuneri de îmbunatatire a structurii și organizarii spitalului.

2. Schimbarea profilului unui spital cu performanțe nesatisfăcătoare

a) Dezvoltarea unor servicii alternative sau complementare în cadrul spitalului (urgență, spitalizare de zi, recuperare, reabilitare etc);

b) Transformarea într-un centru multifunctional de tip ambulatoriu;

c) Transformarea într-un centru medico-social;

d) Privatizarea unor secții din cadrul spitalului.

3. Îmbunatățirea managementului resurselor umane

a) Evaluarea încadrarii cu personal pe categorii;

b) Evaluarea relației dintre structura spitalului și încadrarea cu personal;

c) Evaluarea relației dintre serviciile furnizate și încadrarea cu personal;

d) Metode de creștere a performanței personalului;

e) Stimularea satisfacției profesionale a personalului medical.

4. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital

a) Analiza activității clinice a spitalului, pe tipuri de servicii furnizate;

b) Analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate (codificare, colectare, transmitere, validare);

c) Îmbunătățirea capacității de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor;

d) Propuneri de îmbunătățire a performanței spitalului pe baza analizei analizei activității clinice.

5. Analiza situației economice-financiare a spitalului

a) Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii;

b) Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, secții etc)

c) Alternative de contractare a serviciilor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

d) Propuneri de îmbunatatire a finanțării spitalului din surse publice și private.

6. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calității

a) Calitatea serviciilor;

b)Calitatea datelor raportate;

c) Calitatea personalului;

d) Satisfacția pacienților.

7. Strategia managementului în domeniul achizițiilor

a) Stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materiale sanitare, alte materiale);

b) Modalități de achiziție;

c) Evaluarea stocurilor;

d) Indicatori de eficiență ai utilizării stocurilor.

8. Strategia managementului în activitatea de investiții

a) În echipamente;

b) Modernizarea de secții;

c) Extinderi;

d) Reparații capitale.

9. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli în vederea eficientizării activității spitalului

a) Fundamentarea activităților;

b) Determinarea cheltuielilor pe secții și tipuri de cheltuieli;

c) Indicatori de eficiență determinați pe baza veniturilor și cheltuielilor spitalului.

 

Structura proiectului de management

A. Descrierea situației actuale a spitalului:

1. Caracteristici relevante ale populației deservite;

2. Structura unității şi relaţia cu autoritatea publică locală, în subordinea căreia funcţionează;

3. Resurse umane;

4. Activitatea spitalului;

5. Situația dotării;

6. Situatia financiară.

B. Analiza de situație:

1. Principalele probleme ale unității;

2. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări;

C. Identificarea problemelor critice;

D. Selecționarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;

E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificată:

1. Scop;

2. Obiective;

3. Activități:

a) definire;

b) încadrare în timp – grafic Gantt;

c) resurse necesare- umane, materiale, financiare;

d) responsabilități;

4. Rezultate așteptate;

5. Monitorizare;

6. Evaluare.

 

Notă:

*Tema proiectului de management este la alegerea candidatului, se realizează individual de către acesta şi se dezvoltă într-un volum de maximum 10 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu font de 14, la un rând.

** Tema aleasă de candidat pentru proiectul de management vizează spitalul public pentru care candidează.

*** La cererea candidaţilor, spitalul public pentru care se organizează concursul de ocupare a funcţiei de manager are obligaţia să pună la dispoziţia acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată şi structura de personal ale unităţii sanitare, aflate în vigoare la data solicitării.