Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Bibliografie pentru concursul de ocupare a funcţiei publice de manager

B I B L I O G R A F I E

pentru concursul de ocupare a funcţiei publice de manager – persoana fizică

la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamt

A. Din domeniul legislaţiei

 1. Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordonanța de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G nr. 34/2006;
 3. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată;
 4. Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.
 7. Ordinul Ministrului Sănătății nr.1043/2010 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările si completările ulterioare (inclusiv Normele metodologie de aplicare;
 9. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 914/2006, pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 972/2010 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor și metodologiei de acreditare a spitalelor;
 14. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1029/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, după caz, cheltuielilor materiale pentru bunuri şi servicii pentru cabinetele cuprinse în structura organizatorică a spitalului public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;
 15. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1031/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, derulate de către spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Ordinul Ministrului Sănătății și al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, cu modificările și completările ulterioare;
 17. Ordinul Ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1591/1110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările și completările ulterioare;
 18. Hotărârea Guvernului nr. 1388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. B. Din domeniul managementului sanitar

 

1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Managementul spitalului, Editura Public Press, 2006, Bucureşti

 

Sari la conținut