Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunt pentru organizarea concursului de ocupare a functiei de MANAGER

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI

JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA NEAMȚ

09.12.2011

 

ANUNȚ

pentru organizarea concursului de ocupare a funcției de MANAGER – persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț

Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Neamț nr. 293/15.10.2010.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Județean Neamț, desfășurându – se în două etape:

  1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs – etapă eliminatorie – care va avea loc în data de 06 ianuarie 2012;
    1. etapa de susţinere a probelor de evaluare care va cuprinde:

a) proba scrisă, un test-grilă de verificare a cunoştinţelor – ce se va susține în Sala Mihail Sadoveanu a Consiliului Județean Neamț, în data de 10 ianuarie 2012, ora 1000;

b) proba de susţinere a proiectului de management, completată de un interviu de selecţie – care se va desfășura în Sala Mihail Sadoveanu a Consiliului Județean Neamț, în data de 16 ianuarie 2012, începând cu ora 1000.

La concurs se pot înscrie persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

b) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1113/2010, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; se pot înscrie la concurs şi persoanele care au început cursul de perfecţionare în „Management spitalicesc”, pe baza adeverinţei eliberate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.

c) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

d) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;

e) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

f) nu au vârsta de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente;

d) copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin (1) lit. b) ori copia legalizată a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

e) curriculum vitae;

f) copie de pe carnetul de muncă, certificată „în conformitate cu originalul” de către conducerea unităţii și/sau adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată, dacă e cazul;

g) cazierul judiciar;

h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical (fizic şi neuropsihic);

i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală asupra sa;

k) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;

l) proiectul de management realizat de candidat;

m) chitanţa de plată a taxei de participare la concurs.

Dosarele de înscriere se depun la Registratura Consiliului Județean Neamț, până la data de 03 ianuarie 2012, între orele 800 și 1600.

Taxa de participare la concurs este în valoare de 500 lei și va fi achitată la casieria Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

Bibliografia şi temele cadru pentru proiectul de management sunt afişate la sediul Consiliului Județean Neamț și la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamț, precum și pe site-ul celor două instituţii, respectiv www.cjneamt.ro şi www.sjuneamt.ro .

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0233212890, int. 210.

Sari la conținut